Sajtótükör

A Magyar Napló decemberi számában Ligeti Dávid  Finis Hungariae című, a Nagy Háború végének Magyarországra kiható következményeit elemző tanulmánnyal van jelen. Szintén ebben a számban interjú jelent meg Hollósi Gáborral Tárgyalások két „egyenrangú” állam között címmel. Munkatársunkat Kopácsy Gergely kérdezte.

2018. december 15.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a Nagy Háború olasz frontján 1918-ban lezajló eseményekről beszélnek Pintér Tamás, Ligeti Dávid és Balla Tibor történészek.

2018. december 13.

Az Egyháztörténeti Szemle idei 3. számában Anka László  munkatársunk  Apponyi Albert 1917-es törvénytervezete a katolikus autonómiáról  címmel közölt tanulmányt. A szerző bemutatja a tervezet parlamenti előterjesztését (1917. december 21.) megelőző politikai eseményeket, tárgyalja a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezése kudarcának okait, a javaslat megtételének motivációs tényezőit, valamint ismerteti a jogszabálytervezet tartalmát.

2018. december 13

Nagodba 1868  címmel Schwarczwölder Ádám  a magyar–horvát kiegyezésről közölt cikket az Élet és Tudomány oldalain.

2018. december 7.

Románia az első világháborúban Bukarest elestétől 1918-ig a témája a Kossuth Rádió 100 éve történt című műsorának. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendégei Kocsis András és Ligeti Dávid  történészek.

2018. december 6.

Okító vitákra lenne szükség a közéletben címmel interjú jelent meg Boross Péterrel a Magyar Hírlapban. „Sokat lehet – és kellene – tanulni a történelemből. Úgy gondolom, számos probléma forrása a tudás hiánya, megfelelő történelmi ismeretekkel akár a politikusok is hatékonyabban tudnának döntést hozni és érvelni. Szintén az igazságkeresésre vonatkoztatva mondom, jellemző az eltorzított szemlélet is, hiszen egy-másfél generáció nőtt fel a szocializmusban úgy, hogy az egyetemi katedráról valótlanságokat hallott. Azóta ugyan eltelt majdnem harminc év, de a rendszerváltoztatás kényszerűen lassú és visszafogott folyamata nem tette lehetővé a szellemi szféra tisztulását” – nyilatkozta a volt miniszterelnök.

Letölthető PDF

2018. december 5.

Gali Máté  a Magyar Tudomány idei decemberi számában A „szép akasztott" miniszterelnök címmel közölt recenziót Kozári Monika  Andrássy Gyula című monográfiájáról (Budapest, 2018, Gondolat Kiadó).

2018. december 5.

A velünk élő bolsevizmus címmel közölt cikket Ligeti Dávid a Magyar Idők hasábjain. „A rendszerváltozás nagy ellentmondása, hogy a mai napig relativizálják a vörösterror bűneit” – írja munkatársunk. Tovább a linkre

Mandiner

2018. december 4.

A Korunk decemberi számában Gali MátéFinis Hungariae" – Trianon a kortársak szemszögéből címmel Kunt Gergely, L. Balogh Béni  és Schmidt Anikó által szerkesztett Trianon arcai. naplók, visszaemlékezések, levelek című kötetéről közölt recenziót, míg Szakály Sándor  Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása. Katonai összeomlás című tanulmánnyal van jelen.

2018. december 4.

A Heti Tv Pirkadat reggeli beszélgető műsorának vendége Szakály Sándor, akit a jövő héti Antall-konferenciáról  kérdez Breuer Péter  és Kovács András.

2018. december 3.

Az 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlés címmel közölt cikket Anka László a Magyar Hírlapban Nagy-Románia megvalósulásának centenáriuma alkalmával. Munkatársunk a következőkkel zárja írását: „A gyulafehérvári gyűlésnél súlyosabban esett a latba az is, hogy eldőlt: a francia nagytőke igényt tart befektetési lehetőségként egy minél nagyobb Romániára. Az első világháborút a Párizs környéki békék sorozata zárta le. Ezek eredményeként Románia területileg és lakosságszámilag megnövekedve fejezte be a háborút. Területi szerzeményei miatt soknemzetiségű román állam keletkezett. Bukarestben 1923-ban új alkotmányt fogadtak el, amelyben a gyulafehérvári határozatban foglalt feltételek, önkormányzat és kisebbségi jogok nem szerepeltek. Az 1918-as határozatban tett autonómiaígérettel kapcsolatban feltett kérdésemre egy székelyföldi tanár a következő módon reagált: ha Székelyföld kapna is valamilyen csodával határos módon autonómiát, azért a román állam a szórványban élő magyarságon verné el a port.”

Letölthető PDF

2018. december 3.

A Trianoni Szemle legfrissebb, 2018/3-4. számában kollégánk, Ligeti Dávid  tett közzé tanulmányt Trianon az Eucharisztia budapesti világünnepének fényében 1938-ban  címmel.

2018. november 30.

A Nagy Háború egyik legvéresebb eseményéről, a Bruszilov-offenzíváról beszéltek Ligeti Dávid és Kocsis András történészek a Kossuth Rádió hullámhosszán a 100 éve történt című műsorban.

2018. november 29.

Szakály Sándorral  A világ nagyhatalmait nem érdekelte, hogy mi folyik a szovjet munkatáborokban címmel jelent meg interjú a Híradó honlapján. „Miután a bolsevikok 1917 novemberében hatalomra jutottak Oroszországban, igyekeztek ellenőrzés alatt tartani mindazokat, akiket politikai meggyőződésük, vallásosságuk, származásuk vagy más miatt „a nép ellenségének” minősítettek. Ennek egyik legfontosabb eleme a kényszermunka volt” – nyilatkozta intézetünk főigazgatója.

2018. november 25.

Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró című műsor témája Horthy Miklós kormányzó. Meghívott szakértők: Ujváry Gábor és Raffay Ernő történészek.

2018. november 24.

Szakács Árpád  Nem könnyű, de kötelező címmel közölt recenziója látott napvilágot egyszerre több sajtótermékben is (Vasárnap Reggel, Békés Megyei Hírlap, Új Dunántúli Napló, Heves Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap, 24 Óra, Napló, Zalai Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap,Fejér Megyei Hírlap,Vas Népe). Írásában a szerző Jezsó Ákos  Megyek túlra című kötetét méltatja.

2018. november 24.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája Tisza István miniszterelnök meggyilkolása és temetése. Meghívott történészek: Kocsis András és Anka László.

2018. november 23.

Az Országgyűlés Hivatala kiadásában megjelent a Megosztó kompromisszum. Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából című tanulmánykötet, amelyet Hermann Róbert és Ligeti Dávid szerkesztett. Kollégáink tanulmányt is publikáltak a kötetben: Hermann Róbert A magyar emigráció tervei Magyarország és szomszédjai jövőjéről, 1849-1867., míg Ligeti Dávid Solferinótól Königgrätzig – Ferenc József háborúi 1859 és 1866 között című írása olvasható a kötetben, amely a 2017. szeptember 26-án megrendezett azonos című konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza.

2018. november 22.

Kárbin Ákos munkatársunk a Múltunk legújabb számában (LXIII. évfolyam, 2018./3., 277–283.) Nemzeti agrárium és ipar között. Darányi Ignác életútja címmel közölt recenziót Fehér György Darányi Ignác élete (1849–1927) kötetéről (Gondolat Kiadó – Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2017.)

2018. november 19.

A Magyar Időkben Az esküszövegekből kitörölték Isten nevét címmel közölt írást Ligetid Dávid annak kapcsán, hogy „százéves az első Magyar Népköztársaság”.

  1. november 16.

Az első világháborús évek magyar belpolitikai eseményei a témája a Kossuth Rádió hullámhosszán elhangzott Száz éve történt című műsornak. Meghívottak a VERITAS történészei: Anka László, Kárbin Ákos és Schwarczwölder Ádám.

2018. november 15.

Az Echo TV Tegnapi történelem műsorában Tisza István mártír miniszterelnökre emlékeztek. Meghívott történészek: Ligeti Dávid és Szakály Sándor, akik Ferkó Dániel műsorvezetővel beszélgetnek.

2018. november 12. 

Miként, milyen következményekkel zárult le az első világháború? címmel Szakály Sándorral jelent meg interjú a Vasárnap oldalán. Kérdezett Bereznay István.

2018. november 11.

A most megjelent Közép-Európai Közlemények idei harmadik számában Orosz László  „Külföldtudományok” a berlini egyetemen a II. világháború idején címmel közölt tanulmányt.  

Ezen a linken az egész számot tartalmazó pdf olvasható.

2018. november 10.

A Kossuth Rádió Száz éve történt műsorában a Nagy Háborúról és IV. Károlyról beszéltek ifj, Bertényi Iván, Maczó Ferenc és Ligeti Dávid történészek.

2018. november 8.

Kezdjük el tisztelni a tényeket! – Szakály Sándor a zsidók elhurcolásáról  címmel Szalma György készített interjút a VERITAS főigazgatójával a Mandiner számára.

  1. november 7.

A Somogy folyóirat idei harmadik számában Orosz László Stációk a nemzethalál felé vezető úton címmel közölt tanulmányt. Az írás alcíme Az erdélyi szászok hetven éve a Kiegyezés és a második bécsi döntés között.  

2018. november 7.

Farkas Judit  az olasz kommunisták ’56-hoz való viszonyulását mutatja be a Togliattiék elárulták a magyar népet  című írásában. Idézet a Magyar Hírlapban megjelent cikkből: „Olaszországot mélyen megrázta 1956 őszén a magyarok szabadság- és függetlenségi törekvésének eltiprása. Egyúttal hatalmas felháborodást, tiltakozási hullámot váltott ki az Olasz Kommunista Párt (OKP) forradalommal szembeni állásfoglalása, az a rágalomhadjárat, amely az olasz kommunista sajtó hasábjain a magyar eseményekkel kapcsolatban napvilágot látott”.

Letölthető PDF

2018. november 6.

Ligeti Dávid az M1 Ma este műsorának vendége. Munkatársunk az 1956-os forradalom leveréséről beszél annak kapcsán, hogy november 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította.

2018. november 4.

A Kossuth Rádió Gondolat-jel kulturális műsorában Nők a megtorlásban – forradalmár nők, özvegyek, a nőtüntetés szervezői témában Tóth Eszter Zsófiát kérdezte Farkas Adrienne.

  1. november 3.

A Történelem és irodalom mindenkinek Tőkéczki és Takaró műsor vendége Rácz János és Máthé Áron, akik az 1956-os szabadságharc leveréséről, november 4-ről és a forradalom nemzetközi visszhangjáról beszélnek.

2018. november 3. 

Ligeti Dávid az Osztrák–Magyar Monarchia katonai összeomlásáról A kétfejű sas halála címmel közölt cikket a Magyar Hírlap hasábjain. „Száz évvel ezelőtt következett be az Osztrák–Magyar Monarchia katonai veresége, miután 1918. október 24-én offenzívát indítottak az olaszországi antant csapatok. A hadművelet, amely napra pontosan a caporettói áttörés egyéves évfordulóján kezdődött, néhány nap alatt lezárta az 1915 májusa óta tartó harcokat a Monarchia délnyugati frontján. Ám a dualista államot elsődlegesen nem a harctéri helyzet, hanem a hátország állapota roppantotta össze, ezért még a fegyverszünet megkötésekor is lényegében az olasz–osztrák–magyar határon húzódott az arcvonal” – írja munkatársunk.

Letölthető PDF

  1. november 3.

A Kossuth Rádió Gondolat-jel kulturális műsorában Megyek túlra című regényéről Jezsó Ákost kérdezte  Csűrös Csilla.

2018. november 3.

Gali Máté  Az első bécsi döntés, visszatér a Felvidék címmel közölt írást a Magyar Időkben. „A történelembe első bécsi döntés néven bevonult szerződést végül 1938. november 2-án írta alá Galeazzo Ciano és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter a bécsi Belvedere-palota aranytermében. Határozatuk értelmében a Trianonban megcsonkított Magyarországhoz 11 927 négyzetkilométernyi terület tért vissza, 1,060 millió fővel” – olvasható az első bécsi döntésről.

2018. november 2.

Az M1 Ma délután műsorának vendége Ligeti Dávid munkatársunk, aki Tisza István  meggyilkolásának okáról és körülményeiről, valamint a meggyilkolt miniszterelnök politikájáról beszél. Teljes műsor.

  1. október 31.

Az Echo tévében Szakály Sándor az elmúlt évszázad történelmi eseményeit idézte fel Tisza István egykori miniszterelnök halálának századik évfordulója kapcsán.

2018. október 31.

A Kossuth Rádióban Száz évvel ezelőtt ezen a napon gyilkolták meg Tisza Istvánt címmel összeállítás hangzott el, melyben megszólalt Szakály Sándor, valamint Bellavics István igazgató (Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság) és Maruzsa Zoltán Viktor helyettes államtitkár (EMMI).

2018. október 31.

Tehetségtelen politikus vagy hazaáruló Szakály Sándor  véleménye a Figyelőben a történelmi Magyarország szétesésének évfordulója kapcsán.  

2018. október 31.

A Kossuth Rádió A nap kérdése műsorának vendége Szakály Sándor és ifj. Lomnici Zoltán, akiket a Tisza István elleni merényletről kérdezett  Halász Zsuzsa.

2018. október 31. 

Ligeti Dávid Száz éve ölték meg Tisza Istvánt  címmel közölt cikket a Magyar Idők oldalán.„E szomorú centenárium jó alkalmat kínál arra, hogy számvetést tartsunk az ország egyik legjelentősebb miniszterelnökének sorsáról és eredményeiről. Annak ellenére, hogy IV. Károly 1917. május 23-án lemondásra kényszerítette, így a merénylet idején már nem viselte a magyar királyi miniszterelnök hivatalát, Tisza 1918 őszén is az ország egyik legjelentősebb politikusa volt” – olvasható a cikkben.

Letölthető PDF

2018. október 29.