Hírek

Kovács Kálmán Árpád 2017. november 15-én a Szeged-Újszegedi Református Egyházközség reformációi emlékhetén A reformáció hatásai: az ellenreformáció címen tartott előadást. Bár az ellenreformáció kifejezés helytállóságát újabban sokan kétségbe vonják, a tridenti dogmatikai határozatok, Bellarmin dogmatikája és a jezsuita kollégiumi könyvtárak protestáns könyvállománya és ezek autentikus széljegyzetei annak a megállapításnak a jogosságát bizonyítja, hogy a tárgyalandó történeti folyamat a reformációra adott reakciónak tekinthető. Ugyanígy helytálló a katolikus megújulás/reform kifejezés is, mely elsősorban lelkipásztori, missziói, erkölcsi és oktatási területeken érvényesült. A katolikus restauráció a katolikus szakirodalomban használt kifejezés. Forrásalapja az, hogy Magyarországon Pázmány óta a katolikusok a kegyúri jog alapján a volt katolikus templomok restituciójáról beszélnek, míg a protestánsok a vallásnak a templomokkal együtt való szabadságáról. Ennek oka az volt, hogy a kegyúri jogot általában (de nem mindig) az ő kárukra érvényesítették. De mi van akkor, ha a valamikori építő közösség leszármazottai nem akarnak vissza/áttérni, ezért új közösséget kell hozni a katolikus restaurációhoz?! Végezetül használatos újabban a konfesszionalizáció fogalma, vagyis hogy a 16-18. században az állam felekezeti jellege állammeghatározó tényezővé lépett elő. Ennek folyamán mindkét fél használta a társadalomszervezés és -fegyelmezés hasonló eszközeit. Hatalomkoncentrációhoz vezetett, és így tevékenyen hozzájárult a modern állam és bürokratikus-politikai eszközeinek kialakulásához. A magyar történelemben használt csendes ellenreformáció Barkóczy hercegprímás egyik 1762-es előterjesztésre megy vissza, amelyben „a magyarországi protestantizmus csendes eltemetésé"-ről értekezett. A csendesség azonban ez esetben annyit jelentett, hogy hiányoztak a lelkészek elleni nagy perek, az egyszerű hithű és hitvalló emberek és a „túlbuzgó" lelkipásztorok esetenként súlyos retorzióknak is kitehették magukat, a protestánsok pedig általában az elnyomás és csábítás legváltozatosabb eszközeinek voltak kitéve. Hogy ennek a politikának az eszközei etikailag megkérdőjelezhetőek, már Mária Terézia vallásos lelkiismerete és tanácsosainak állambölcselete előtt is nyilvánvaló volt. Az előadás meghallgatható az alábbi linken is. http://ujszeged.ref.hu/letoltes/mp3/szure20171115e.mp3

 

 

Józsefváros 240. születésnapja alkalmából Nemzeti a Józsefvárosban címmel Sávoly Tamás régi filmekből és híradókból szerkesztett és rendezett, a Nyóckerről szóló összeállítását vetítik. Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, 1085 Budapest, Horánszky utca 13. Időpont: 2017. november 10. (péntek) 18 óra.

VIII 1

 

 

VVV 2

Részletek

A Központi hatalmak legjelentősebb győzelme a Nagy Háború olasz frontján: a caporettói áttörés, 1917 címmel szervez a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos konferenciát 2017. november 9-én. A konferenciát Boross Péter nyitja meg. Hermann Róbert pedig az első ülésszakot levezető elnök.

Program (letölthető PDF)

 

 

Rácz János a Nagy Imre Társaság felkérésére beszédet mondott a nemzeti gyásznap alkalmával az Etele út 21-es számú ház falán elhelyezett emléktáblánál, ahol Nagy Imre özvegye, Égető Mária töltötte életének utolsó másfél évtizedét. A rövid megemlékezést követően munkatársunk VERITAS Intézet nevében koszorút helyezett el az 1956-os forradalom vezéralakja emlékére.

 Racz Janos 2

Munkatársunk, Kovács Kálmán Árpád 2017. október 29-én Pécelen a reformáció 500. évfordulója alkalmából Sem jobbra, sem balra! címen tartott csendesnapján Vigyázat hamisítják! A reformáció öröksége történészszemmel előadásában tette fel a kérdést: „Mi a reformáció öröksége?”. Válaszában arra figyelmeztetett, hogy a kérdést eleve egy négykörös szűrőn kell átbocsátanunk aszerint, hogy 1.) a „reformáció öröksége” az, amit bárki annak gondol. 2.) A „reformáció öröksége” amit azok vallanak annak, akik a reformációt kultúrkincsként ápolni akarják. 3.) A „reformáció öröksége” az, amit azok vallanak annak, akik a reformációt hitbeli meghatározóként ápolják. 4.) A „reformáció öröksége” az, ami a reformáció autentikus műveinek szellemével megegyezik, ami platón kifejezésével élve „nem gyilkolja le a reformátorok lelkét”. Az előadás egy készülő tanulmány első eredményeinek ismertetése volt. Ennek megírására a Veszprémi Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottságában András Ferenc bátorította az előadót, aki szerint a filozófia egyik végső kérdése a szabadságunk meghatározottságunkban és meghatározottságunk szabadságunkban. Az erre a paradoxonra adott kálvini válasz megértése pedig nagyon is releváns a filozófiatörténet szempontjából is. Az előadás meghallgatható lesz az alábbi linken is.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlások áldozataira emlékeztek konferenciával a vásárhelyi Emlékpont Múzeumban.Több mint 26 ezer embert ítéltek el politikai okok miatt ’56-os kiállásuk és szerepvállalásuk miatt, 229 halálos ítéletet hoztak, heten a börtönben haltak meg, és mintegy 180 ezren külföldre menekültek – hangzott el. Zinner Tibor, a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárvezetője a bírósági ítéletekről beszélt.

Délmagyar.hu

Vásárhelyi televízió

Promenád.hu

Vásárhely24.com

2017 1025 Kadari megtorl

Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet főmunkatársa a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban a Magyarságunk és 1956 című előadással tiszteleg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei és mártírjai előtt.

 

 Temesvar J

 

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója és Boross Péter volt kormányfő avatta fel szombaton az első kommunista koncepciós per áldozataként kivégzett Donáth György mellszobrát a Kozma utcai Kisfogház Emlékhelyen. Forrás: Magyar Hírlap.

A Sapientia EMTE szervezésében október 19-én, csütörtökön délután 6 órakor bemutatják Várady Tibor Libatoll és történelem című kötetét. A nemzetközi jogtudós, jogász, író, a volt Jugoszlávia egykori igazságügyi miniszterének könyvét Markó Béla méltatja. Várady Tibor dokumentumpróza-kötetét a becskereki családi irattárból előkerült jogesetek nyomán írta. Helyszín: Kolozsvár, Sapientia EMTE, Tordai út 4.

 

Megjelent Gecse Géza történész, rádiós Nemzetpolitika szorítóban című, az elmúlt másfél évtizedben az általa vezetett vitaestek összefoglalását tartalmazó kötete. A megszólaltatott riportalanyok és beszélgetőtársak közt található többek közt Habsburg Ottó, Pozsgay Imre, Csoóri Sándor, Kövér László, Jeszenszky Géza, Ormos Mária, Romsics Ignác, Tőkéczki László, Szakály Sándor, Gerő András stb.

Origo.hu

 

 

A Szépmíves Könyvek Kiadónál megjelent Gali Máté kollégánk Berzeviczy Albert. A márványarcú miniszter című kötete. Berzeviczy Albert eredményekben gazdag életútja történelmünk két nagy korszakát, a dualizmus és a Horthy-korszak idejét ölelte fel. A magyar nemzeti szabadelvűség jeles alakjaként több mint öt évtizedes parlamenti pályája során kapcsolatban állt kora szinte valamennyi ismertebb politikusával. Szemtanúja volt a „boldog békeidők” Monarchiájának, az első világháborúnak és a történelmi Magyarország összeomlásának, a trianoni békeszerződésnek, valamint a bethleni konszolidációnak. Tisza István első kormányának kultuszminisztereként a magyar nemzeti szellemű kultúrpolitika elkötelezett hívének számított. A hazai intellektuális élet megkerülhetetlen szereplője volt a XX. század első harmadában. Harmincegy éven keresztül vezette a Magyar Tudományos Akadémiát, amivel mindmáig ő a tudós társaság leghosszabb ideig hivatalban lévő elnöke! Igazi polihisztornak tekinthető, aki napjainkig alapműként hivatkozott könyveket írt Aragóniai Beatrix királynőről, illetőleg a neoabszolutizmus koráról, de sokoldalú érdeklődésének köszönhetően publikált az érett olasz reneszánszról és a XVII. századi tájképfestésről is. Mindezeken túl a századfordulón, a magyar sport hőskorában aktív sportvezetői tevékenységet is vállalt: 1895-ben alapító elnöke lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Támogatta a budapesti olimpiarendezés gondolatát. Életrajza nemcsak a kivételes kultúrpolitikusról szól, hanem izgalmas történeti panorámaképet nyújt a kiegyezés és a Monarchia világáról, a Nagy Háború valamint az azt követő forradalmak időszakáról, végül pedig a Horthy-korszak első másfél évtizedéről.   

 

Október 11. és 24. között zajlik a Centenáriumi emlékfutás a hősökért rendezvény, amivel megemlékezik a honvédelmi tárca a száz évvel ezelőtti caporettói áttörésről. A caporettói áttöréshadműveletre (más néven XII. isonzói csatára) 1917 októberében került sor, amikor a központi hatalmak csapatai áttörték az olasz frontvonalat és megindultak Olaszország belseje felé. Az esemény fővédnöke Simicskó István honvédelmi miniszter. Tizennégy napon át tart majd az az emlékfutás, amely október 11-én indult Budapestről, a Hősök teréről, és október 24-én, nyolcvankét település érintésével ér véget a szlovéniai Kobaridban. A futás útvonalán elhelyezkedő emlékműveknél és hősi temetőknél a résztvevők leróják tiszteletüket. 

Kaposvárott az emlékfutás befutóit október 16-án déli 1-kor várják a város vezetői, diákjai és a Magyar Honvédség katonái a Hősök templománál. Ezen alkalommal a futók és az őket fogadók megkoszorúzzák a Hősi emlékművet, majd a Keleti temetőben újraavatják Reichard Béla alezredes, a kaposvári 44. gyalogezred utolsó parancsnokának felújított sírját. Az avatóbeszédet Szakály Sándor tartja.

Sonline.hu

Somogyi Hírlap

Honvédelem.hu

Marcali Portál

A Facultas Humán Gimnázium meghívására Szakály Sándor főigazgató Magyarország a II. világháborúig címmel tartott előadást a középiskolai diákok számára.

 

 

 

 

Facultas 2

Facultas

 

 

Bem Mozi (1027 Budapest, Margit körút 5.) a Stanley Kubrick rendezte A dicsőség ösvényei (Paths of Glory) című filmet tűzte műsorára. Az első világháborúban Párizstól 28 km-re megmerevedett a front és egy folyamatos, zegzugos lövészárok-rendszer alakult ki, amelyben francia közkatonák küszködtek a mindennapi apró kis győzelmekért a németek ellen, melyet parancsra teljesítettek. Mireau tábornok ebben a lehetetlen helyzetben olyan feladatot kap, amely egyenlő az öngyilkossággal, vagyis a Hangyavár" bevételét. Az idén a 101. születésnapját ünneplő Kirk Douglas által megformált Dax ezredes először nem ért egyet a parancs végrehajtásával, de később elfogadja. A roham megkezdődik, de igen gyorsan vissza kell vonulnia a francia ezrednek, oly sok a veszteségük. Broulard tábornok parancsot ad ki a saját tüzéreinek, hogy lőjenek a visszavonuló, „gyáva" katonáikra. Ezt a parancsot a tüzérparancsnok megtagadja. A visszavonulás után a vezérkari tábornokok felelősségre vonják az ezredet a „gyávaságukért" és elrendelik, hogy az ezred három századából száz-száz főt végezzenek ki. Dax ezredes a tábornokok elé áll, s közli velük, hogy őt vonják egyedül felelősségre. A vezérkar cinikusan meghátrál és „csak" arra adnak parancsot, hogy egy-egy katonát jelöljenek ki, akiket másnap hadbíróság elé állítanak és kivégeztetnek.  Az ezredes bejelenti, hogy ő lesz a védőügyvédjük (forrás: port.hu). A BÉKA Filmklub által szervezett vetítést beszélgetés követi. A meghívott szakértő Joó András kollegánk. Időpont: 2017. október 10. (kedd) 20 óra.

 

Szakály Sándort és Hermann Róbertet a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottság köztestületi tagjai a 20172020-as ciklusra bizottsági taggá választották. Az MTA köztestületét az akadémikusok és a Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkező személyek alkotják. Körülbelül 15 ezer hazai tagja részt vesz a magyar tudomány feladatainak megoldásában – olvasható az MTA honlapján.


 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a VERITAS Történetkutató Intézet képviselői közösen koszorúzták meg Nagysándor József honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú emléktábláját. Beszédet mondott Bali János, az NSKI igazgatója. A nemzeti gyásznapi megemlékezés a Batthyány Lajos-örökmécsesnél ért véget, ahol a részvevők virágot helyeztek el, fejet hajtva mindazok emléke előtt, akik életüket áldozták a hazáért és a szabadságért.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapja

Gali Máté kollégánk szeptember 22-én védte meg Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853-1936) című történelemtudományi értekezését. A védés gyönyörű környezetben, Egerben, a valamikori líceumi és jogakadémiai kápolnában népes (60 fő körüli) közönség előtt jó hangulatban zajlott. Az opponensi vélemények és a doktorjelölti válasz tükrözték a magyar történelemtudományban jelenleg uralkodó eltérő álláspontokat és vitákat. Míg például Gali Máté a dualista nemzetiségpolitika értékelésekor közvetítő álláspontot igyekezett elfoglalni, Hajdu Tibor Berzeviczy felfogásának elavult voltát hangoztatta, Kozári Monika viszont éppen ellenkezőleg, arra szólította fel bíráltját, hogy az általa is feltárt tények alapján merjen bátrabban a valamikori történész-politikus véleményének igazat adni. A pénteki doktori védés legmeghatóbb pillanata talán az volt, amikor a Gali Máté mestere, Romsics Ignác visszatekintett arra az elmúlt öt évre, az ismeretségük kezdete óta eltelt időre, bemutatva minden erényét, nem leplezve hibáit sem. Az akadémikus professzor fő gondolata az volt, hogy talán mégsem annyira mélyek és átjárhatatlanok a magyar történelemtudományt megosztó árkok, hiszen Gali Máté Szegeden Sipos Józseftől és Karsai Lászlótól kapta az elsődleges indítást a történész szakma művelésére, de a Szakály Sándor nevével fémjelzett VERITAS Történetkutató Intézet adott lehetőséget számára az elmúlt évben képességei kibontakoztatására. A védési bizottság az álláspontokat mérlegelve maximális pontszámmal fejezte ki azon véleményét, hogy Gali Mátét a magyar történészcéh legjobb hagyományai folytatójának ismeri el, és kívánja, hogy disszertációja könyv formájában is napvilágot lásson. Gratulálunk kedves Kollégánknak, akinek ezúton is hasznos munkát és az induláshoz méltó további sikereket kívánunk!

 

1 R

A VERITAS Történetkutató Intézet és a Magyar Napló közös kiadásában megjelent Az Elbától Vorkutáig című kötet, mely a Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a GULÁG-on című, a tavaly szervezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. A borítón Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete elnöke gondolatai olvashatóak: Tőlünk nyugatabbra a második világháborús győzelemre emlékezők a sikeres szövetségest látják a Szovjetunióban, s akiket nem a Vörös Hadsereg, nem Tolbuhin, Malinovszkij vagy később Zsukov katonái szálltak meg, hanem Patton, De Gaulle, vagy Churchill hadseregeinek katonái, mit sem tudnak arról, miféle jelenség a „malenkij robotra” való elhurcolás. Hogyan keresnek fiatal lányokat krumplipucolásra a pincében és lövik le eközben a védelmükre kelő püspököt. Arról még kevésbé tudnak, mert nem szerepel a múltjukban, s nem része a történelmi emlékezetnek, hogy utóbb minderről tilos volt beszélni. Hogy tilos volt még csupán temetői virágcsokorral is megemlékezni, akár a Donnál elhunytakról, akár azokról, akiket, civilben, az utcáról kenyérért vagy vízért mentükben szedtek össze, állítottak sorba és vitték őket több ezer kilométerre otthonuktól, ítélet nélkül, kényszermunkára – s mint tudjuk, közel 800 ezer ártatlan embert hurcoltak el valóságos hadifoglyok hiányában –, vagy állítottak rögtönzött katonai bíróságok elé, amelyek itt működtek, az Andrássy úton, a Városligeti fasorban, Balatonfüreden, Szombathelyen, Egerben, Kaposvárott vagy Nyíregyházán – és még sorolhatnám a fél országot. Tilos volt arról beszélni, hogy a magyar hatóságok hathatós közreműködésével koholt vádak alapján ítéltek el több tízezer magyar embert húsz-huszonöt évre, és hurcolták el őket a sarkkörön túlra, Vorkutára, Kolimára, a GULÁG rabtelepeire, mint ahogy tették ezt az én szüleimmel is… 

 

A Szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Múzeumi esték programja keretén belül A kiegyezés. A nemzeti önállóság visszaszerzése egy kettős állam keretei között címmel előadássorozatot szervez. Az első előadó Bebesi György,  prezentációjának címe  A szabadságharc bukása és a cári intervenció.  A rendezvényre meghívót kapott Schwarczwölder Ádám munkatársunk is, aki a záróelődást tartja Magyarország „vezérigazgatója”. Széll Kálmán és a dualizmus rendszere címmel.

Program

 

A Habsburg Intézet Mária Terézia, a magyarok királynője címmel konferenciát szervez. Előadást tart Schmidt Mária, Poór János, Kelényi György, Kökényesi Zsolt, Barta János, Vajnági Márta, Soós István, Fried István és Krász Lilla.

Program (letölthető PDF)

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.

Időpont: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 10 óra

 

A bolsevizmus népirtása címmel szervez a Prokon és a metszet.info beszélgetést a kommunizmus áldozatainak sorsáról és  a kormány emlékezetpolitikájáról. Meghívott Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnöke.

Helyszín: R56 Söröző/Revolution 56 Pub, 1027 Budapest, Bem rakpart 53.

Időpont: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 16 óra

 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Konrad Adenauer Stiftung „Az nem lehet, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető”. Az igazságtételi törvények negyedszázad távlatából címmel nemzetközi konferenciát szervez.

 Meghívó

 Helyszín: 1055 Budapest, Országház, Vadászterem, Kossuth Lajos tér 1–3.

 Időpont: 2017. szeptember 12. (kedd) 10 óra

 

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, a Pázmaneum Polgári Társulás és Esterházy-Malfatti Alice az Esterházy-emlékév jegyében kegyeleti megemlékezést tart. Ennek során ünnepi szentmisére kerül sor, majd felszentelik a Szentkereszt Felmagasztalása Kápolnát, ahol elhelyezik a felvidéki mártír politikus hamvait.

Helyszín: 951 02 Alsóbodok (Dolné Obdokovce), Felvidék, Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna, Kálvária tér, Akác utca

Időpont: 2017. szeptember 16. (szombat) 15 óra

Meghívó

 

Aján Tamás vezetésével, Lehmann László főtitkár részvételével megtartotta alakuló ülését a Magyar Olimpiai Akadémia új tanácsa, melynek tagjait a MOB elnöksége fogadta el. A Magyar Olimpiai Akadémia elnöke továbbra is Aján Tamás, tagjai a főtitkár Lehmann László, az alelnök Martinek János és Szakály Sándor. További tag Bukta Zsuzsanna, Győr Béla, Hencsei Pál, Jakabházyné Mező Mária, Printz János, Szabó Lajos, Szijj Lilla és Szikora Katalin.

Forrás: jochapress.hu

 

A GULÁG Emlékbizottság támogatásával megjelent DVD-én GULÁG sápadt tébolyán. Karig Sára (1914-1999) versei a sarkkörön túlról, Vorkutából. Rendezője Radó Gyula, történész szakértői Zinner Tibor és Stark Tamás.

 

A Duna World A Zinner címen sugároz dokumentumfilmet a VERITAS Történetkutató Intézet levéltárvezetőjéről, Zinner Tiborról. A kétrészes életútinterjú első része szeptember 9-én, szombaton 14 óra 50 perckor, a második szeptember 10-én, vasárnap, ugyanabban az időpontban lesz látható.

 

Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából szervezett megemlékezés a Kossuth téren kezdődött, majd emléksétával folytatódott. Több száz megemlékező sétált át a Terror Háza Múzeumhoz, ahol az ünnepi beszédeket követően filmvetítéssel ért véget a program. Az Aradi-Beöthy Péter és Bodnár V. Róbert által rendezett 93 perces filmben közreműködik Berecz János, volt kommunista vezető, MSZMP KB tagja, az állampárt ideológiai és propagandaügyekkel foglalkozó KB-titkára, ekkoriban egyik legbefolyásosabb politikusa. Megszólalnak történészek is:  Horváth Attila, Szakály Sándor, Szerencsés Károly, Alexander Sztikalin és Zinner Tibor.

Youtube

 

A Lajta Monitor Múzeumhajó szeptember 20-ig látogatható a Parlament előtti Antall József rakparton. A Lajta monitor testvérhajójával, a Maros nevű monitorral együtt már születése pillanatában nagy nemzetközi érdeklődés fogadta, megépítésük ma is méltán kelt elismerést. Az Egyesült Államokban 1862-ben megszületett egy teljesen új elveken alapuló haditechnikai eszköz, a monitor típusú hadihajó, és mindössze tíz év múlva, 1872-ben Magyarországon elkészült és szolgálatba állt annak a Duna-medence sajátos vízjárásához és mederviszonyaihoz igazított változata! A Lajta és a Maros monitorok voltak a világ első olyan folyami monitorai, amelyek ilyen kis merülés mellett ilyen erős páncélozottsággal, nagy tűzerővel rendelkeztek, és amelyeken Coles féle lövegtorony volt. Ez a hajópáros volt Európában az első folyami monitora, az osztrák-magyar hadiflottában pedig az első tisztán fémből készült páncélos, kizárólag gőzgéppel mozgatott, vitorlázat és kötélzet nélküli hadihajó. A Lajtát 1871. május 17-én bocsátották vízre 1876. december 8-án esett át a tűzkeresztségen, amikor testvérhajójával együtt tűzpárbajt vívtak az akkor még török kézben lévő Belgrádi erőddel. A hajó több alkalommal került bevetésre a z első világháború időszakában. 1918-ban – 46 év hadi szolgálat után – azonban leszerelték, és az 1920-as évektől 1994-ig a folyami kavicskotrásban elevátorhajóként látták hasznát.

Lajta monitor R

Forrás: Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Magyar múzeumok

Lajtahajó.hu

A VERITAS Történetkutató Intézet tevékenységét követők és a történelem iránt érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk a 2017–2018-as akadémiai évre szóló VERITAS-estek programját. A vitasorozatunkat továbbra is a Budapesti Gazdasági Egyetem Aulájában (1055 Budapest, Markó utca 29–31.), a hónap első keddjén, 18 órától tartjuk.

Program (letölthető PDF)

Augusztus 20-a alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke Áder János, Ujváry Gábor kollégánknak, intézetvezetőnek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adományozta. A kitüntetést augusztus 18-án Balog Zoltán miniszter úr adta át a Pesti Vigadóban.

UG 2017 aug 18

UG BZ lovagkereszt

UG lovagkereszt 2

gondola.hu

kormany.hu

librarius.hu

promenad.hu

szeged.ma

Magyar Idők (PDF)

A kállósemjéni Kállay-kúriában az egykori miniszterelnökre emlékeztek. Az egynapos program keretében történészek elevenítették fel Kállay Miklós életútját, munkásságát és politikai pályafutását. Az eseményen a VERITAS Intézetet Joó András képviselte.

Program (PDF)

Kelet-Magyarország

Intézetünk munkatársa, Réfi AttilaFrauen an der Seite der Helden”. Die Ehefrauen und das Heiratsverhalten der Mitglieder der Kavallerieoffiziers-Elite in der Habsburgerarmee an der Wende des 18–19. Jahrhunderts („Nők a hősök oldalán”. A lovastiszti elit tagjainak feleségei és házassági viszonyai a Habsburg-haderőben a 18–19. század fordulóján) című kutatási pályázatával elnyerte az osztrák állam által létrehozott és finanszírozott Richard Plaschka-ösztöndíjat. Így szeptembertől kezdődően, előreláthatólag egy évig a Bécsi Egyetemen, illetve az Osztrák Állami Levéltárban folytatja munkáját.

Szomorúan értesültünk Kántor Lajos irodalomtörténész, író, művelődésszervező, a VERITAS Történetkutató Intézet partnerének, a Korunk Baráti Társaság elnökének haláláról. Távoztával szegényebb lett a kolozsváriak mindennapja, az erdélyi irodalom és művelődés, az összmagyar kulturális élet.

Tamás Gáspár Miklós: A kolozsvári értelmiségi

Demény Péter: A szívós baktató – Kántor Lajos halálára

Rohonyi D. István: Túlélő képek – Kántor Lajos hiányában

A Szépmíves Kiadónál megjelent Bank Barbara Recsk. A magyar internálótáborok története 1945–1953 című kötete. „Internálótábor, kényszermunka, kitelepítés, gyűjtőfogház, Markó utca, Andrássy út 60., ÁVH, Pobjeda, csengőfrász... egy korszak Magyarországon, ami Rákosi nevéhez köthető. Egy korszak, ami a bolsevik Magyarország története, a terror, a megfélemlítés és a teljes kiszolgáltatottság szürke hétköznapjai” – olvasható a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történészének opusáról a kiadó honlapján.

Tovább a linkre

Vitéz Smohay Ferencet, a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred egykori katonáját köszöntötték tegnap 95. születésnapja alkalmából a Papi Otthonban. A köszöntők között voltak a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Történelmi Vitézi Rend, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület képviselői is. Szakály Sándor, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke arról beszélt, hogy szervezetük célja az egykori magyar királyi honvédség tisztességének és becsületének visszaállítása, amelyet 1990 előtt megtépáztak.

Fejér Megyei Hírlap

Vörösmarty Rádió

Székesfehérvár.hu

Művészek ágyúdörgésben. Erdély az első világháborúban címmel nyílt időszakos kiállítás a Csíki Székely Múzeumban. „Az első világháború éveinek centenáriuma minden országban „mozgósította” a történészeket, a művészettörténészeket, a muzeológusokat, hogy e máig ható eseménysort újra elemezzék, a dokumentumokat feltárják, az ismert vagy eddig rejtett tárgyi emlékeket bemutassák a közönségnek. Már eddig is számos kiállítás, konferencia valósult meg, alapvető kiadványok jelentek meg szerte a nagyvilágban, szűkebben Magyarországon és Erdélyben / Romániában is. Ehhez csatlakozik most a Csíki Székely Múzeum, folytatva az eddigi tárlatok immár elvárt magas színvonalú megszervezését.” Tovább a linkre

Koszorús Ferenc vezérkari ezredesre emlékeznek a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Koszorús Ferenc Emlékbizottság szervezésében: a Budavári Esztergomi-rondellában található szobornál koszorúznak, majd a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében bemutatják A becsület útján című, Koszorús Ferencről szóló dokumentumfilmet. Az eseményen intézetünket Gergely Noémi és Géczi Róbert képviselik.

Meghívó

Koszurus F szobor

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ajkarendekért Egyesület több évre visszamenő hagyományához illeszkedve az idén is színes programokból összeállított Német nemzetiségi hétvégét rendeztek Ajka város német hagyományokat ápoló Ajkarendek településrészén. A rendezvényen részt vett a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa, Orosz László, aki „A hazai svábok identitásválsága, 19181945” címmel tartott előadást.

veol.hu

Önkormányzati Sajtószolgálat

Ajkai Szó

Budapesten a XI. kerületi Goldmann György téren felavatták a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidó embereket mentő Henryk Slawik és idősebb Antall József emlékművét.

2017. június 26.

Domokos Géza író, politikus és művelődésszervező, az erdélyi kultúrtörténet kiemelkedő alakja halálának tizedik évfordulója alkalmából megemlékezést szervez a Domokos Géza Egyesület és a Kriterion Alapítvány június 26-án Csíkszeredában (Kriterion Ház, Gutenberg Könyvesbolt, Petőfi Sándor utca 4. szám).

A Budapesti Történeti Múzeum Kincsek a város alatt elnevezésű időszaki kiállítása a főváros földalatti kincseit és titkait mutatja be 1867-től napjainkig. A tárlat tartalmazza többek közt az elmúlt évtizedben a különböző infrastrukturális fejlesztések és építkezések során napvilágot látott leletanyagot is.