Hírek

Nemzeti ünnepünk alkalmából Szakály Sándornak „Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei” elismeréseként Áder János köztársasági elnök a Széchenyi-díjat adományozta.

Bécsi Napló

Orbán Viktor miniszterelnök fb-oldala

Híradó.hu

Magyar Hang

Magyar Napló

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a magyar honvéd hagyományok megőrzéséért és az egyesület érdekében végzett kiemelkedő szolgálataiért Szakály Sándornak még tavaly novemberben a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Jubileumi emlékplakettjét adományozták. A veszélyhelyzet miatt a VERITAS Intézet főigazgatója azonban csak a napokban vehette át a kitüntetést.

HOTE Jubileumi plakett

 A TV2 műsorra tűzte az 1920 – Az új Közép-Európa című dokumentumfilmet. A mozgókép a trianoni békeszerződést első sorban közép-európai megközelítésből tárgyalja. Hazai és külföldi történészek – többek közt Drócsa Izabella és Ligeti Dávid – nyilatkoznak arról, hogy a békediktátum milyen hatást gyakorolt Magyarországra és a szomszédos államokra.

Napvilágot látott a Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények 2020. évi kötete. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézetigazgatója, Ujváry Gábor főszerkesztő és Szabó András Péter felelős szerkesztő, az ELKH BRT Történettudományi Intézete tudományos munkatársa gondozásában megjelent évkönyv jelen számában intézetünk öt munkatársa publikált tanulmányt. Lajtai L. László Hunfalvy Pál két ünnepi beszéde a késmárki líceumból (1946), Orosz László „Célunk nem valamiféle könyörületes jótékonysági intézmény, hanem egy kultúrpolitikai akció beindítása". A „magyar korona országaiból való német főiskolások egyesületének" segélykérő felhívása a birodalmi német pángermán körökhöz (1911, Bécs), Bertalan Péter Csiszárik János  – egy vatikáni diplomata naplója, Dévavári Zoltán Nagy Iván (1904-1972) magyar országgyűlési képviselő, emigráns politikus iratai (1948-1949), míg Seres Attila A magyar forradalom és a litván egyetemisták „politikai fertőtlenítése". A Mikaliūnas-ügy a KGB vilniusi archívumának dokumentumai tükrében 1956-1957 címmel jelentett meg egy-egy forrásfeldolgozást. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Magyar Nemzeti Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár idén is megjelenteti a Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények címet viselő, 2003 óta komoly tudományos rangot kivívó évkönyvét. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét a 2021. évi számban való forrásközlés lehetőségére. Az idei Lymbusba, a korábbi évek gyakorlata szerint, eddig kiadatlan, hazai vagy külföldi levéltárakból/kézirattárakból származó, a magyarság politika- és művelődéstörténetét megvilágító dokumentumokat várunk, a forrás terjedelmét nem meghaladó méretű bevezetővel, jegyzetekkel, minimum 5–10 lap, maximum 4–5 ív terjedelemben. A 2021. évi kötet megjelentetését szeptemberre tervezzük, a cikkek, közlemények leadási határideje ennek megfelelően: 2021. június 30.

A megjelenéshez a határidőn belüli benyújtáson túl előzetes jelentkezés is szükséges 2021. március 31-ig, amelynek tartalmaznia kell a közlemény címét, várható terjedelmét és tartalmának legalább egy bekezdésnyi leírását. A jelentkezéseket az esetlegesen felmerülő kérdésekhez hasonlóan a következő email-címeken várjuk: szabo.andras.peter@btk.mta.hu ; gabor.ujvary@veritas.gov.hu (A levelet lehetőleg mindkét címre elküldve.) A közlemények elfogadásáról az évkönyv reményeink szerint áprilisban összeülő szerkesztőbizottsága hoz majd döntést, és arról a szerzőket haladéktalanul értesíti.

Szerkesztési és jegyzetelési elvek (PDF)

Február 9-én rendezték meg az Ifjú tudósok történelem tanulmányi verseny középdöntőjét. A zsűri munkájában titkárként Ligeti Dávid is részt vett, aki egyben a verseny egyik feladatírója is. 

Dévavári Zoltán munkatársunk 148 korabeli levéltári iratot, újságcikket, előtanulmányt és 494 magyarázó lábjegyzetet magába foglaló, most napvilágot látott dokumentumválogatása a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár gondozásában nemrégiben megjelent Egy elmesélhetetlen történet — Impériumváltások, holokauszt, emigráció — A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918–1945) című monográfia kiegészítő, szemléltető kísérőkötete. Az iratanyag végigköveti a szabadkai zsidóság életét a második világháború válságos éveiben; az 1941-es internálótáboroktól kezdve a gazdasági őrségváltáson át egészen a szabadkai gettó felállításáig és a deportálást követő eseményekig. A könyv mellékletét képező CD tartalmazza a szabadkai gettó 2740 fős névsorát, az azon szereplők anyjának nevét, születési helyét, idejét, vallását, foglalkozását, gettóbeli pontos lakhelyét, illetve nemét.

DZ Szabadka

Csendes megemlékezés zajlott december 11-én a Fiumei úti Sírkertben Antall József miniszterelnök halálának 27. évfordulója alkalmából, ahol a VERITAS Intézet koszorúját Marinovich Endre főigazgató-helyettes helyezte el. Koszorúztak ez alkalomból az Antall József Baráti Társaság és a Piarista Diákszövetség képviselői is. A jelenlévők a megemlékezés virágait helyezték el továbbá Mádl Ferenc köztársasági elnök és Szabad György, az Országgyűlés elnökének sírjánál.

A Méry-RATIO kiadó gondozásában megjelent Orosz István Örömajkon örömének című kötete, melynek lektora Szakály Sándor. „Két jól ismert magyar történelmi dátum közti időszak, a többnyire felszabadulásnak nevezett 1945-től az általában rendszerváltásként aposztrofált 1990-ig eltelt majdnem fél évszázad címszavakban és rajzokban történő bemutatására vállalkozik a könyv. Egy kicsit pontosabban úgy is mondhatnánk, a szocializmus évtizedeit vagy a Rákosi- és a Kádár-korszakot akarja megidézni elsősorban azok számára, akik nem éltek még akkor, vagy akik éltek, de azóta már képesek iróniával szemlélni ennek a komor és meglehetősen egysíkú időszaknak az abszurditásait, paradoxonjait, ellentmondásos képtelen világát, sőt talán nevetni is tudnak már rajta. A könyv címe, ahogy a belső szövegek is, a korra jellemző hurráoptimizmust idézik meg, de a tréfás-kritikus hangütés ellenére pontos definícióját adják az ismert politikai, gazdasági és kulturális fogalmaknak, az ávónak és csengőfrásznak, a pártállamnak és a padlássöprésnek, a békeharcnak és a személyi kultusznak, a téeszcsének és a kirakatpernek, a gulyáskommunizmusnak és az elvtársi szájcsóknak, a vasfüggönynek és a három Té-nek...” (Bookline.hu)

A Bezerédj Alapítvány kuratóriuma az idei Bezerédj-díjat Ligeti Dávid kollégánknak, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársának ítélte.

Ligeti Dávid méltatása

Ligeti Dávid korosztályának egyik legtehetségesebb historikusaként az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve az első világháború had- és politikatörténetét kutatja, de az utóbbi években számos tanulmánya látott napvilágot a Magyarországi Tanácsköztársaságról, illetve a trianoni békediktátum létrejöttének körülményeiről és hatásáról is. Életkorához mérten már meglehetősen sok tanulmánya, recenziója jelent meg, s több kötet szerkesztésében is aktív szerepet vállalt. Nemrégiben önálló kötetként kiadott doktori disszertációja mintaszerűen dolgozta föl báró Artur Arz von Straussenburg cs. és kir. vezérezredes életpályáját.

  A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett Ligeti 2008-ban szerzett latin nyelv és irodalom – történelem szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Doktori dolgozatát Majoros István témavezető irányítása mellett 2014-ben védte meg. Levéltári referensként dolgozott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Dualizmus-kori Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 2019-től tudományos főmunkatársa. Több szakmai egyesület tagja, egyetemi hallgatóként Köztársasági Ösztöndíjban részesült, az Osztrák–Magyar Akcióalapítvány segítségével pedig több hónapon át kutatott a bécsi Osztrák Állami Levéltár tagintézményeiben. Németül és angolul felsőfokú nyelvismerettel rendelkezik, s mivel eredetileg klasszika-filológusnak készült, kiváló a latintudása is. Eddigi publikációiban a kutatási eredményeinek alapjául szolgáló levéltári források értő kezeléséről és felhasználásáról, a magyar és a nemzetközi szakirodalom beható ismeretéről tett tanúságot. Erős nemzeti elkötelezettséggel, ám a tudományszak megkövetelte szabályok szigorú betartásával írja munkáit. Műveltsége és olvasottsága révén nemcsak saját szakterületének kiváló képviselője, de az azon jóval túlmutató korszakoknak is avatott ismerője. Amellett, hogy szorgalmasan írja szaktanulmányait és számos szakkonferencia résztvevője, az utóbbi esztendőkben a tudományos népszerűsítésben is rendkívül aktív. Sok előadást vállal szerte az országban, számos újságcikkben teszi a laikusok számára is érthetővé a bonyolult kérdéseket, gyakori szereplője rádió és TV-műsoroknak.

  Hozzáállása, felkészültsége, kollégái felé mutatott segítőkészsége alapján Ligeti Dávidot feltétlenül érdemesnek tartom a Bezerédj-díjra, s biztos vagyok benne, hogy további munkásságával is igazolni fogja: méltó helyre került az elismerés.

Bezeredj Ligetis

Boross Péternél tett látogatást Dr. Szakály Sándor, Holovits Huba balatonföldvári polgármester és Fekete Tamás alpolgármester. Részletek

Somogyi Hírlap (2021. január 25.)

Ujváry Gábor intézetvezetőt kollégái, barátai, tisztelői 2020. november 24-én 60. születésnapján tisztelgő kötettel köszöntötték. A Ráció Kiadónál megjelent „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” című műben a VERITAS Intézet részéről tanulmányt közölt Lajtai L. László, Hermann Róbert, Ligeti Dávid, Schwarczwölder Ádám, Dévavári Zoltán, Orosz László, Kovács Kálmán Árpád, Hollósi Gábor, Farkas Judit Antónia, Seres Attila, Joó András, Szakály Sándor, Kiss Dávid, Géczi Róbert, Bertalan Péter és Rácz János. Letölthető PDF

Elektronikus kutatási lehetőség a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívumában Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében 2020. november 16-tól a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívumának Kutatóterme határozatlan ideig zárva tart!

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 2020. november 12-től hatályos kutatási szabályzata lehetővé teszi a rendelkezésre álló digitalizált interjúleiratok elektronikus kutatását.

A nyilvános és kutatható szintű interjúk (http://www.visszaemlekezesek.hu/oha) kutatásához elektronikus levélben kutatási kérelmet, kutatói nyilatkozatot, illetve támogatói nyilatkozatot kell megküldeni a leveltar@veritas.gov.hu címre. A szabályszerűen kitöltött dokumentumok benyújtása után a levéltárvezető engedélyezi a kutatást, majd a VERITAS OHA elektronikus levélben megküldi az interjú digitalizált, vízjellel, másolás- és nyomtatásvédelemmel ellátott leiratát, illetve az interjú olvasásához szükséges jelszót a kutatónak. Egyszerre 5 db interjú kérésére van lehetőség.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

 

Kutatási szabályzat (letölthető PDF)

Kutatási kérelem (letölthető PDF)

Kutatói nyilatkozat (letölthető PDF)

Támogató nyilatkozat (letölthető PDF)

A sztavropoli Észak-Kaukázusi Föderációs Egyetem (Северо-Кавказский федеральный университет) negyedéves Humán- és jogtudományi közlemények című periodikájának szerkesztősége háromrészes sorozatot indított a Trianon utáni magyar nemzetrészek történelméről. Egy-egy magyar történészek által írt hosszabb lélegzetvételű tanulmány mutatja be a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki magyarság 1920 utáni történetét. A lap idei második számában jelent meg a Simon Attila, a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója által jegyzett tanulmány a csehszlovákiai magyarság történelméről, a harmadik számban adták közre Bárdi Nándor és Egri Gábor írását az erdélyi magyarság impériumváltás utáni sorsfordulóiról. A hamarosan megjelenő negyedik lapszámban Hornyák Árpád tanulmánya lát napvilágot a délvidéki magyarságról. A rendszerváltás után eltelt harminc évben a hatalmas oroszországi tudományos fogyasztópiacon a Trianonnal kapcsolatos magyar történészi álláspont ennek a sorozatnak köszönhetően ismerhető meg először orosz nyelven. A sorozat kezdeményezője és az orosz nyelvű tanulmányok szakmai szerkesztője intézetünk tudományos főmunkatársa, Seres Attila.

Schamschula György közgazdász, nyugalmazott miniszter, a VERITAS Tanácsadó Testület tagja a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben, míg V. Kovács Mónika munkatársunk Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

 

V Kov Monika kitunt 1200

Szegeden Teleki Pál-emlékkonferenciát szerveztek. Az esemény záróakkordjaként lezajlott kerekasztal-beszélgetésen részt vett Ablonczy Balázs és Joó András munkatársunk (kép: Német Gabriella). Program

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum „Híres Komárom be van véve.” Komárom és környéke hadtörténete a római hódítástól Trianonig címmel történeti és örökségvédelmi konferenciát szervez. Az eseményen Komárom katonai jelentősége 1848-1849-ben címmel Hermann Róbert munkatársunk is előadást tart.  Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1146 Budapest, Vajdahunyadvár, Vadászterem. Időpont: 2020. október 14. (szerda) 10 óra. Kép forrása: Várak.hu  Program (PDF)

Részletek

Szakály Sándor főigazgató az érettségi előtt álló diákoknak a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárral együttműködő Facultas Humán Gimnáziumban tartott előadást Magyarország második világháborús szerepéről.

Őexcellenciája Kumar Tuhin, India Magyarországon akkreditált nagykövete látogatást tett a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban. A nagykövet az Intézet tevékenységéről kívánt tájékozódni és megbeszélést folytatott Prof. Dr. Szakály Sándor főigazgatóval, valamint Prof. Dr. Marinovich Endre főigazgató-helyettessel. A megbeszélés folyamán a VERITAS Intézet tevékenységének ismertetésén kívül szóba kerültek a magyar–indiai kapcsolatok történeti vonatkozásai, egyebek mellett az a közvetítő szerep, amelyet indiai politikusok az 1956-os forradalom és szabadságharc idején betöltöttek. A nagykövet megkapta az angol nyelvű összefoglalóval ellátott VERITAS Évkönyveket és átadta egy, a magyar-indiai kapcsolatokkal foglalkozó cikk másolatát. A beszélgetés végén mindkét fél megállapította, hogy az kölcsönösen hasznos volt és alapját képezheti a további együttműködésnek.

Trianon-kislexikon A-tól Z-ig címmel jelent meg Molnár Zsolt kötete, melynek lektora Ligeti Dávid munkatársunk.  A szerző szerint könyve célja, hogy „segítsen eligazodni az 1920-hoz vezető események és a hatásukra kialakult jelenségek útvesztőjében”.

Bevezetem.eu

Vasárnap.hu

kultura.hu

webrádió.hu

gondola.hu

Nemrég töltötte be 75. életévét Kovács István történész, polonista, költő. Ebből az alkalomból barátai és kollégái A híd, ami összeköt című ünnepi tanulmánykötet megjelentetésével fejezték ki tiszteletüket történészi munkássága előtt. A kötet összeállításában intézetünk több munkatársa is részt vett. Hermann Róbert jegyezte a köszöntőt, az ünnepelt publikációinak válogatott bibliográfiáját Dubniczky Zsolt állította össze, a tanulmányokhoz készített angol nyelvű rezüméket Varjú László lektorálta. A kötetet Seres Attila szerkesztette. Hermann Róbert és Seres Attila egy-egy tanulmánnyal is szerepelnek a kötetben.

Megjelent a Magyar Napló szeptemberi száma. A Könyvszemle rovatban Szakály Sándor Történelmünkről – hosszabban, rövidebben, Fodor Pál Magyarság és bölcsészettudomány, Marcsák Gergely Fekete-Tisza és Miklóssy Endre Várkonyi Nándor olvasókönyv című kötetéről jelent meg írás. Tovább a linkre

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte Siófokon a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ). Az eseményen beszédet mondott Kövér László házelnök, Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke, Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, valamint Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese.

Magyar Hírlap

Magyar Nemzet

Sonline.hu

Demokrata

Hírstart

Hír TV

Híradó.hu

Gondola

Pestisracok.hu

Vasárnap

Az '56 Lángja alapítvány a magyar zászló és címer napja előtt tisztelegve*, továbbá Észak-Erdély visszatérésére és a trianoni tragédiára megemlékezve 1848 méter hosszú zászlóval való felvonulást tervez az Andrássy úton. Az esemény védnökei: Makray Katalin és Papp Lajos szívsebész professzor. Időpont: 2020. augusztus 30. (vasárnap). További részletek

* Az Országgyűlés 2014. december 16-án a magyar zászló és címer napjává nyilvánította március 16-át.

Blikk

168 óra

Gondola

Magyar Hírlap (letölthető PDF)

Kossuth Rádió hangfelvétele

Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere, Szakály Sándor professzornak, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tiszteletbeli elnökének, az egyesület elnökeként tíz éven (2011-2020) keresztül kifejtett lelkiismeretes és odaadó munkája elismeréseként emléktárgyat adományozott. Az emléktárgyat a VERITAS Intézet és Levéltár főigazgatója a Honvédelmi Minisztériumban vette át.

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmánya 2020. augusztus 21-én tartott ülésén Jezsó Ákost, intézetünk sajtó- és kommunikációs munkatársát teljes jogú tagjává választotta. Kollégánk gyermek- és szépirodalmi művek mellett interjúkötetet készített Erdő Péter bíborossal és Tempfli József nagyváradi püspökkel, de politikatörténeti könyvek is fűződnek nevéhez.

A Balatongyöröki Nemzeti Hét alkalmával Kovács Kálmán Árpád munkatársunk A „magyar Mars” államelméleti elképzelései. Zrínyi Miklós költő, hadvezér emlékezete születésének 400. évfordulóján címmel tart előadást.

Helyszín: 9318 Balatongyörök, Móló melletti sétány

Időpont: 2020. augusztus 12. (szerda) 17 óra

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület „az aktív vezetői tevékenységtől visszavonult Szakály professzor úrnak az egyesület TISZTELETBELI ELNÖKe címet adományozta” – olvasható a HOHE honlapján. Tovább a linkre

„A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet” Jókai Anna-mottóval jelent meg a Honvédelem és Trianon című dobozkönyv. A kötetet Szakály Sándor lektorálta. A mű – a bevezető és a záró oldalakat leszámítva – 31 oldalpáron mutatja be a témát magyar szemszögből, az első világháború végnapjaitól az 1927. évi VII. törvénycikk (A Trianoni Békeszerződés katonai rendelkezései között foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló rendelkezések kiegészítéséről és módosításáról) megalkotásáig.

 

Szakály Sándor jegyzi az ElőszóBotlik József Nemzetünket szolgálták. A visszacsatolt területek felsőházi és képviselőházi tagjai a Magyar Országgyűlésben (1938-1944) című, idén megjelent kötetében.

2020. július 24.

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében zajló Apáczai Nyári Akadémián Ujváry Gábor Magyarország felosztásának kulturális következménye, Szakály Sándor pedig A trianoni békediktátum és a magyar haderő. Előzmények, lehetőségek és valóság 1918–1922. címmel tart előadást.

Helyszín: Apáczai Diákotthon, Újvidék (Novi Sad), Bogdan Šuput utca 16. Időpont: 2020. július 9. (csütörtök). Program (PDF)

Szegedma.hu

Promenád

Vásárhely 24

Tiltott vörös csillag blog

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Sza Sa 2020 Ujvidek

Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy a  VERITAS Oral History Archívum kutatóterme 2020. július 6-tól előzetes bejelentkezéssel újra látogatható.

A kutatók és a kollégáink biztonsága érdekében az alábbi rendelkezések mellett vehetők igénybe szolgáltatásaink:

  • A kutatóteremben és a közös helyiségekben kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel.
  • Kérjük, előzetesen konzultáljon emailben vagy telefonon az illetékes kollégákkal az interjú kutathatóságáról (leveltar@veritas.gov.hu, Telefon: +36–1–795–4913) és csak az előre egyeztetett  időpontban jöjjön kutatni.
  • Étkezés a levéltár épületében kutatók részére nem lehetséges.
  • A kihelyezett kézfertőtlenítők használata kötelező.

A kutatással kapcsolatos általános információk az Oral History Archívum kutatószolgálat oldalon tekinthetők meg.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

A Méry Ratio Kiadónál megjelent Jankovics Marcell Trianon című kötetének német és angol fordítása. Az opust intézetünk főigazgatója, Szakály Sándor lektorálta.

A Kommentár folyóirat Nemzeti Összetartozás című, a legújabb lapszámot ismertető kerekasztal-beszélgetést szervez. Résztvevők:Gali Máté munkatársunk, L. Simon László kultúrpolitikus, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke és Miskolczy Ambrus egyetemi tanár. A házigazda Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, a Kommentár főszerkesztője. Helyszín: a XXI. Század Intézet kertje, 1122 Budapest, Határőr út 36. Időpont: 2020. június 24. (szerda) du. 6 óra.

Mandiner

A Magyarságkutató Intézet online tudományos konferenciát szervez Talpra állás Trianon után címmel. Az esemény fővédnöke Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A VERITAS Intézetet Szakály Sándor és Ujváry Gábor képviseli. Előadásaik címe: Az önálló magyar haderő létrehozása 1919-1922. Nemzeti Hadseregből magyar királyi Honvédség, illetve „Világosan végiggondolt és rendszerszerűen építkező kultúrpolitika”. Klebelsberg Kuno és Magyarország konszolidációja. Időpont: 2020. június 18. (csütörtök) 10 óra. Meghívó (letölthető PDF)

klikkeljen ide

Szakály Sándor előadása

Ujváry Gábor előadása

Interjú Szakály Sándorral

Interjú Ujváry Gáborral

Magyar Hírlap

Székesfehérvár.hu

Magyar Nemzet

Gondola

Promenád

Vásárhely24.hu

Feol.hu

Nagy-Magyarország térképpel fotózkodni provokáció? Hogyan kell megemlékezni egy ilyen évfordulóról? A Mandiner Vitaest sorozat következő részének témája az egész nemzetünket érintő békediktátum, amit épp 100 évvel ezelőtt írtak alá a Nagy-Trianon kastélyban. Résztvevő történészek: Schmidt Mária, Hatos Pál és Szakály Sándor. Időpont: 2020. június 4. (csütörtök) du. fél 7.

A kerekasztal-beszélgetés élőben a Mandiner és a Millenáris Facebook oldalán lesz elérhető!.

Mandiner 

Archivált felvétel

Trianonnal kapcsolatos centenáriumi emlékműsort és emlékkonferenciát szervez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A VERITAS Intézet részéről részt vesz Anka László, Szakály Sándor és Ujváry Gábor. Az elhangzó 28 előadás a Ludovika Webináriumban vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem youtube csatornáján, míg az emlékműsor az egyetem facebook oldalán követhető. Időpont: 2020. június 4. (csütörtök) 10 óra. Program

Anka László előadása

Szakály Sándor előadása

Ujváry Gábor előadása

Szakály Sándor és Vizi László Tamás

Tápiószecsőn a Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület szervezésében emlékeznek meg a trianoni békediktátum aláírásának centenáriumról. A rendezvényen beszédet mond Intézetünk munkatársa, Anka László történész. Helyszín: 2251 Tápiószecső, Templom tér.  Időpont: 2020. június 4. (csütörtök) 17 óra.

2020 06 04 Tápiómente

Királypártiak a két világháború között címmel online konferenciát szervez az Habsburg Ottó Alapítvány. A meghívottak közt szerepelnek a VERITAS történészei is. Anka László Apponyi Albert és a legitimizmus, Ligeti Dávid pedig IV. Károly politikai útkeresései, 1918-1921 címmel tart előadást. Program

Anka László előadása itt látható.

Ligeti Dávid előadása itt látható

A konferencia fb oldala

A Magyarságkutató Intézet A 100 éves trianoni békediktátum születése címmel online konferenciát szervez. Az esemény fővédnöke Kásler Miklós miniszter. A VERITAS Intézetet Ujváry Gábor intézetvezető képviseli. Előadásának címe: Kultúra nélkül nincs Magyarország? Trianon kulturális következményei. További előadók: Nánay Mihály, Gulyás László, Raffay Ernő, Nagy Szabolcs, Vizi László Tamás, Miklós Péter, Olasz Lajos, Tóth Imre és Köő Artúr történészek. Időpont: 2020. május 21. (csütörtök) 10 óra.

Meghívó

Az előadások élőben követhetőek az Intézet Facebook-oldalán valamint a youtube-onklikkeljen ide

Magyar Nemzet

Fejér Megyei Hírlap

FEOL

A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány által működtetett Klebelsberg Emlékház honlapján található Tudástár történész szakértője Ujváry Gábor. A Tudástár folyamatosan frissülő adatokat tartalmaz Klebelsberg Kunoról. Tovább a linkre