A Romániában 1940 augusztusa folyamán megjelent sajtótermékek legfőbb témáját a magyar féllel Szörényváron (Turnu Severin), valamint a bolgárokkal Krajován (Craiova) zajló tárgyalások képezték.

Az augusztus 22-én megjelent Dacia napilap beszámol, hogy a Szörényváron folytatott román–magyar tárgyalások megszakadtak, és mindkét delegáció tagjai jelentésre visszatértek országuk fővárosába. A cikkből kiderül, a román kormány nagyon boldogan folyamodna a magyarokkal való tárgyalások kapcsán tanácsért a Führerhez, mi több, a döntőbíráskodását szeretné.

 

A Keleti Újság augusztus 27-én a Horosz Béla által jegyzett Az utolsó turnuseverini nap története című cikk részletesen beszámol az eseményekről.

„Pénteken olyan hideg volt Turnu-Severínben, hogy a télikabát, is jól elfért. Szombaton a román–magyar tárgyalás harmadik napján azután mégis ragyogó napsütésre virradt. A turnuseverini polgár már hozzászokott azokhoz a rendintézkedésekhez, amelyek a tárgyalások színhelyét természetszerűleg elzárják a város többi részétől. A turnuseveriniek már el sem indulnak a Kultúrpalota felé: a környező uccákat rendőrsorfal zárja el. A reggeli nap csillog a díszsisakokon. Fehérkesztyűs kéz veszi át az igazolványt: – Újságírók! – kiáltja tovább a rendőr és szabad az út. Áthaladunk a Kultúrpalota körüli tökéletesen üres uccákon és kimegyünk az állomásra, ahol egyik holtvágányon már reggel 6 óra 25 perctől kezdve ott áll az a hálókocsi, amellyel Pop Valér miniszter, a román tárgyalóbizottság vezetője és Bárdossy László bucuresti magyar követ érkezett meg. A kocsi ablakai egyelőre lefüggönyözöttek.

Nyolc óra után Dragalina tábornok keresi fel Pop Valér minisztert a különkocsiban. Fél kilenc órakor Rudnay András követségi titkár és Gyárfás László a Magyar Távirati Iroda bucuresti szerkesztője fogadják a hálókocsiból kiszálló Bárdossy követet, aki gépkocsival a Zsófiára hajtat. A magyar hajón Hóry [helyesen: Hory] András és Bárdossy László több, mint egy órás megbeszélést tartottak.

Háromnegyed tíz óra. Pop Valér miniszter elhagyja a hálókocsiját és egyenesen a Kultúrpalotába megy. A miniszter sötétkék miniszteri egyenruhát visel, míg a kíséretében levő Tomaziu titkár fehér ruhában van. A minisztert Valimarescu protokolfőnök és Sandu ezredes csendőrségi felügyelő fogadják. A Bibicescu palota könyvtártermét már előkészítették a tárgyalásokra, úgy látszik azonban, hogy még ülőhely szükséges, mert két konflison két kényelmes nagy bőrkarosszéket hoznak. Tíz óra után néhány perccel Duca követségi titkár érkezik, kezében vörös borítékban aktacsomó.

10 óra 10 perc. A magyar küldöttség nagy fekete gépkocsija fékez. Hóry András drapp felöltőben száll ki és igen komoly arccal halad fel i lépcsőn. Rakolczay vezérkari őrnagy van a kíséretében.

A két bizottság vezetője a küldöttség többi tagjainak érkezésiig személyes megbeszélést folytatott.

10 óra 25 perc. Két gépkocsi érkezik a Kultúrpalota elé. A sajtófőhadiszállásról kisereglenek az újságírók. A román bizottság érkezik. Az első gépkocsiból a fehéregyenruhás Hiott és a kékegyenruhás Brosu meghatalmazott miniszterek lépnek ki. Siető léptekkel haladnak fel a lépcsőn. Néhány perc-múlva a diplomácia hagyományos pontosságával, fél tizenegy órakor meg kezdődnek a tárgyalások.

Egy perc múlva Zilahy-Sebes [helyesen: Zilahi-Sebes(s) (Jenő)] a magyar külügyminiszterium sajtóosztályának helyettes vehetője érkezik a két gyorsíróhölggyel. A hatalmas fekete Chevrolet kocsi nyomban visszafordul és két perc múlva már vissza is érkezik. Bárdossy követ, majd egyenruhában vitéz Náday István altábornagy Ujszászy István vezérkari ezredes és Szentpétery vezérkari százados köszönnek a várakozó hivatalos személyek felé […]

Háromnegyed tizenkettőkor Rakolczay vezérkari százados távozik, a hajóra megy és mintegy félóra múlva tér vissza. Áz újságírókkal közlik, hogy a román bizottság visszavonult, hogy tanulmányozza az újabb magyar javaslatot […]

Az óramutató lassan halad előre. Egyetlen kérdőjel mindenki.

– Mit gondol, mi lesz? kérdezi egyik újságíró Lecca sajtóigazgatót, aki diplomatikus mosollyal a sajtószobában levő táblára kifüggesztett falragaszra mutat, amelyen az egyik rendelkezés azt mondja: ’jövendőmondás tilos’.

2 óra 9 perc. A z újságírók között mozgás támad. A magyar bizottság tagjai jönnek le a lépcsőn. Bárdossy követ jelenik meg az ajtóban.

– Én magam visszautazom Bucurestibe. A többit majd megtudják — mondja az újságíróknak.

A magyar katonatisztek csoportjában Hóry András halad a gépkocsi felé. A külföldi újságírók a gépkocsinál lépnek hozzá. A magyar fődelegátus franciául mindössze ennyit mond:

– C’est finie.

Ekkor jelenik meg az ajtóban Dragalina tábornok. Az újságírók nyomban körülveszik.

– Mi történt? — kérdik.

– Befejeződtek a tárgyalások — feleli.

– Milyen hangulatban váltak el?

– Szívélyesen (cordial).

– Miért fejeződtek be a tárgyalások?

– Azt az alapelvet, amelyet a magyar tárgyaló bizottság képvisel, sem ma, sem a jövőben, sem soha nem tehetünk magunkévá […]

A román bizottság tagjai négy óra után néhány perccel távoztak […]

Este hét órakor a román bizottság tagjai megjelentek a Kultúrpalotában és még egy megbeszélést tartottak. A palota előtt várakozó újságírók csoportjában érdeklődést keltett Pamfil Seicarunak, az ismert román közírónak a megjelenése.

Negyed nyolc órakor érdekes jelenet volt, amikor két repülőgép, egészen alacsonyan szállva, röpcédulákat dobott le. Csakhamar kiderült, hogy egy vallásos tárgyú film előadásának reklámja volt.

Fél nyolc órakor Dúca titkár gépkocsin a magyar hajóhoz ment, ahonnan azzal a válasszal tért vissza, hogy a magyar bizottság még a jegyzőkönyvek megfogalmazásán dolgozik.

Félkilenc óra után néhány perccel a román bizottság tagjai gépkocsiba ültek és a kikötőbe hajtattak. Pop Valér miniszter két titkárának kíséretében a Zsófia-hajóra ment, míg a bizottság többi tagjai a Carol-hajón megbeszélésre ültek össze.

Izgalmas percek. A sötét Dunán ott áll egymás mellett a két fényesen kivilágított hajó.

Háromnegyed tíz. Zilahy-Sebes, magyar sajtófőnök helyettes szalad fel a Zsófia hajóhídján és a külföldi újságíróknak német nyelven felolvassa a nyilatkozatot. Néhány perc múlva Barbul titkár érkezik és ő is ismerteti az alábbi közös nyilatkozatot-

’Miután a bizottságok fejei személyesen tájékoztatták kormányaikat a tárgyalások menetéről, a magyar és román bizottság augusztus 24 én délelőtt fél tizenegy órakor harmadik ülésre ült össze. Megállapodtak abban, hogy a tárgyalásokon a német nyelvet, használják, míg a szombati tárgyalás jegyzőkönyvét német és francia nyelven készítik el, ami mellett a német szöveget tekintik hitelesnek.

Hóry András titkos tanácsos felolvasta a magyar királyi kormány emlékiratát, amelynek megvizsgálása céljából az ülést felfüggesztették. Az ülés újra meg nyitása után Pop Valér dr. válaszolt a magyar emlékiratra.

Mivel nem sikerült közös tárgyalási alapot találni, a magyar fődelegátus kérésére a tárgyalásokat lezártnak nyilvánították, mindazonáltal kilátás van arra, hogy a tárgyalásokat a legörövidebb időn belül újra felveszik.

Pop Valér miniszter távozik kíséretével. Közben kiderül, hogy a magyar küldöttség több tagja már az állomáson várakozó külön vonaton volt, ahonnan külön futár kérette vissza őket. Bárdossy követ, még a délután folyamán elutazott.

A Zsófia fedélzetén Hóry András sétál egyedül, felfelpiroslik cigarettájának parazsa. A külföldi újságírók nem oszlanak még. Tíz óra 20 perckor ugyanis Pop Valér miniszter mégegyszer visszatér, hogy búcsút vegyen a magyar bizottság tagjaitól.

A magyar bizottság tagjai ezután az állomásra hajtattak és különvonatuk háromnegyed tíz órakor indult. Az állomáson Valimarescu protokolfőnök és a román bizottság több tisztitagja jelent meg. Az éjszaka folyamán utazott el a román küldöttség is. A Zsófia a hajnali órákban szedte fel horgonyát, a magyar bizottság szakértő tagjai utaztak a hajón, amely miután szenet vett fel a túlsó parton levő jugoszláv Kladova kikötőben, reggel hat órakor haladt át a Vaskapun.

A turnuseverini történelmi napok ezzel végetértek.”

Közzéteszi: Géczi Róbert

Kép forrása: Wikiwand.com