A kolozsvári Keleti Újság szeptember elsején már közli az új határvonalat:

„A határ Kötegyánnál kezdődik. Szalonta alatt megy észak-kelet felé, Szalonta Magyarországhoz tartozik. Váradlestől kissé keletre Hájó alatt, Telegd alatt vonul, onnan kissé, délkelet felé kanyarodik. Remetelórév alatt, innen kelet felé megy Zentelke és Nagykalota közt. Innen tovább keletre Gyalu alatt, Kolozsvár alatt, Kolozs alatt, majd északkelet felé fordul. Szentgothárd alatt kanyarodik ismét keletre. Közvetlenül Kecsed alatt vonulva, Köbölkút mellett egyenesen délnek kanyarodik. Mezőbándot, mely Magyarországhoz tartozik, megkerüli. Innen ismét délkeletre halad, Maroskeresztur alatt, Nyárádtő alatt, Balavásár és Marostő közt megy Nagykend alatt. Innen egyenesen északra, Székelykeresztur alá megy közvetlenül. Ugyancsak közvetlenül Kányád alá, Dálya, Derzs, Zsombor és Felsőrákos alatt haladva, eléri az Olt folyót. A folyó mentén dél felé fordulva Bölönnél fordul ismét délkeletnek. Előpatak, Uzon, Nagypatak, Zágon alatt egyenesen keleti irányba fut a történelmi határig. Innen északnak fordulva a mai magyar–orosz határ sarkáig, a rég  történelmi határ mentén halad.

A szintén Kolozsvárt megjelenő Új Kelet zsidó napilap szeptember 3-án megjelenő számában A nagyváradi vegyesbizottság megállapította az átengedett területek kiürítési sorrendjét címmel olvasható:

„Vasárnap délelőtt 10 órakor Budapestről gépkocsin indult Nagyváradra a bécsi döntőbírósági határozatban megjelölt magyar–román vegyesbizottsági tárgyalásokra a magyar bizottság. A magyar bizottság vezetője Náday István altábornagy, tagjai Ujszászy vezérkari ezredes, Rakolczay László vezérkari őrnagy és Szentpétery György vezérkari százados. Ezenkívül több szakértő foglal helyet a bizottságban, a külügyminisztériumot pedig a nemzetközi szerződések osztályának főnöke képviseli.

A magyar bizottság Nagyváradon való megérkezése után délután négy órakor megkezdte a tárgyalásokat a román bizottsággal. A vegyes bizottság feladata a következő:

  1. A magyar–román határ pontos és részletes megállapítása.
  2. A kiürítendő területek átadási rendjének megállapítása.
  3. Függő kérdések megoldása.”

A továbbiakban a lap közli a „megszállás sorrendjét”:

„Szeptember 5-én Szatmárt és Máramarosszigetet, szeptember 6-án Nagyváradot és Nagykárolyt, szeptember 7, 8, 9, 10-én Kolozsvár körzetéig Szilágy, Bihar és Máramaros megyéket teljesen és Kolozsmegye nyugati részét, szeptember 11-én Kolozsvárt, Kolozsmegye keleti részét, Szolnokdoboka és Beszterce-Naszód megyéket, szeptember 12-én Marosvásárhelyt, Marostordamegyét és Udvarhelymegye egyrészét, míg szeptember 13-án Udvarhely, Háromszék és Csík megyéket szállja meg a magyar honvédség”.

Ezzel a hírrel kapcsolatos az alábbi dokumentum, a Corneliu Drăgălina tábornok (1887-1948) aláírásával olvasható „általános parancs”. A tábornok 1940-ben a Kolozsváron állomásozó 6. hadtest parancsnokaként a szörényvári (Turnu Severin) magyar–román tárgyalások bukaresti delegációjának tagja, majd a bécsi döntés után a két ország közötti határt kijelölő vegyes bizottságban részt vevő román küldöttség vezetője volt. Aktívan részt vett a Szovjetunió elleni háborúban. 1942-ben Antonescu marsall Bukovina kormányzójává nevezte ki.

„Román–magyar vegyes bizottság                                                                  Bors, 1940. szeptember 3.

Általános parancs

  1. Az előre nem látható kérdések tisztázása érdekében a román–magyar vegyes bizottság megegyezett abban, hogy a magyar fél tagjai számára lehetővé tesszük a határvonal többszöri átlépését.
  2. A kölcsönösség jegyében hasonló engedélyt bocsát ki a magyar fél a bizottság román tagjai számára is.

A határon való átkelés engedélyezett azon személy számára, aki:

  1. felmutatja a jelen parancsot tartalmazó írást;
  2. a harmadik pontban feltüntetett személyről van szó,
  3. fényképes igazolvánnyal rendelkezik.
  4. A rendelkezés a magyar bizottság következő tagjaira érvényes: Náday István altábornagy, Ujszászy István ezredes, Czlenner Imre alezredes, Rakolcai [Rakolczai] László őrnagy, Szentpétery György vezérkari százados, Kéri [Kálmán] őrnagy, Rakolcai [Rakolczai Géza] százados.
  5. A magyar küldöttség tagja vagy tagjai a határvonaltól kezdve egészen a vegyes bizottság román tagjainak székhelyéig, vagyis Kolozsvárig kizárólag egy tiszt kíséretében közlekedhetnek.

A román – magyar vegyes bizottság elnöke

Drăgălina tábornok

sk.”

Bors 1940 szeptember 3

Közzéteszi: Géczi Róbert

Fénykép forrása: erdelyvisszatert.uw.hu