Az alábbiakban két forrásanyag olvasható. Mindkettő témája Ana Pauker, Románia 1947 és 1952 közötti külügyminisztere. Az első a Magyar Távirati Iroda bukaresti beszámolója, a második az Associated Press tudósításán alapuló szigorúan bizalmas bukaresti jelentés. Az előbbi a kommunista politikus karrierjének csúcsáról tudósít, a második pedig bukásának következményeiről, eltűntetéséről.  Ana Pauker, született Rabinsohn (1893–1960) hithű kommunista, illegális aktivista. Szocialista, majd kommunista eszméiért a húszas években többször is bebörtönözték. A harmincas években a Kommunista Internacionálé Nemzetközi Lenin Iskolájában tanult, romániai visszatérése után letartoztatják, majd tíz évre ítélik. A Molotov–Ribbentrop egyezmény után fogolycsere útján a Szovjetunióba került, ahonnan a Vörös Hadsereggel együtt tért vissza Romániába, majd a világ első női külügyminiszterévé választották. 1948-ban a Time magazinban cikk jelenik meg róla Egy régi kommunista harcos új oldala ("Communist Ana Pauker" For an old battle-ax, a new edge) címmel, melyben a világ legbefolyásosabb asszonyaként jellemzik. Az ’50-es évek tisztogatási hulláma során, mint a pártbeli „moszkovita klikk” vezetőjét baloldali elhajlással vádolták, továbbá, hogy leállíttatta a – durva és brutális – kollektivizálást, engedélyezte, sőt bátorította a romániai zsidóság Izraelbe történő kivándorlását, illetve nem határolódott el férje, Marcel Pauker „trockista” nézeteitől. Kegyvesztett lett, bebörtönözték, majd Sztálin halála után évekig házi őrizetben tartották. 1960-ban hunyt el. 1965-ben rehabilitálták.

I.

Magyar Távirati Iroda

74. kiadás                                                                                                    1947. november 12. 23 óra 10 p.

Ana Pauker: A román külpolitika alapja együttműködés a Szovjetunióval

A bukaresti rádió jelentése szerint szerdán délelőtt beiktatták hivatalába Ana Pauker román külügyminisztert. Jelen voltak Groza miniszterelnök és a kormány tagjai, valamint a román politikai és társadalmi élet sok kiváló személyisége. Részt vett a beiktatási ünnepségen Vlădescu-Răcoasa, Románia új moszkvai nagykövete, Grigore Moisil, Románia ankarai követe és Ion Vintze, Románia újonnan kinevezett budapesti követe.

Elsőnek Tătărescu volt külügyminiszter üdvözölte Ana Pauker új külügyminisztert, és sok sikert kívánt neki munkájában, majd utána a román külügyminisztérium személyzete nyilvánította ki szolidaritását az új külügyminiszterrel.

Ana Pauker külügyminiszter a beiktatás után hosszabb beszédet mondott, s ebben vázolta az új román külpolitika irányelveit. Hangsúlyozta, a román külügyminisztériumnak legfontosabb feladata, hogy a román demokrácia exponensévé váljék. A román külpolitika a béke megerősítésére irányul, szem előtt tartja az ország érdekeit. Mindenekelőtt az ország szuverenitásának fenntartását tarja legfontosabb céljának. Románia arra törekszik, hogy felvegyék az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. Bár vannak olyan államok, amelyek nem veszik figyelembe Románia érdemeit és meggátolják Románia felvételét az UNO-be, nem fogunk visszariadni és továbbra is fenntartjuk az Egyesült Nemzetek Szervezetébe való felvételre irányuló kérelmünket. Tudjuk, hogy velünk vannak a demokratikus államok, élükön a Szovjetunióval – mondotta Ana Pauker.

A román nép – hangsúlyozta a továbbiakban – őszintén kívánja a békét és annak megerősödésére törekszik. A román külpolitika alapja a Szovjetunióval való együttműködés és barátság, s ugyanakkor az összes szomszéd államokkal való szoros együttműködés. A román külpolitika a békén és az ország nemzeti függetlenségén alapszik. Az ország szuverenitása egyike a béke alapfeltételeinek.

A román demokrácia a Szovjetunió mellett küzd a békéért. A román demokrácia nem veti magát idegen hatalmak törekvéseinek, és soha nem fog idegen uralom vazallusává válni s nem veti alá magát az úgynevezett Marshall-tervnek. 

Ezután Groza miniszterelnök szólalt fel, és melegen üdvözölte az új külügyminisztert. Rámutatott arra, hogy a történelemben első ízben fordult elő, hogy egy külügyminisztérium nő irányítása alatt áll. Felhívta a minisztérium tisztviselőit, hogy mindenben támogassák az új külügyminisztert.

A beszédek elhangzása után a jelenlevők nagy rokonszenvtüntetést rendeztek Ana Pauker külügyminiszter iránt, majd felvonultak a főváros munkásainak képviselői és virágcsokrokkal halmozták el az új külügyminisztert.

 

II.

Bukarest, AP

1956. június 25.                                                         

  A nyugati tudósítók nem találkozhattak Ana Paukerrel

„Lehetetlen” Ana Paukerrel, Románia tisztogatás alá került volt külügyminiszterével találkozni. Ezt a választ adta a látogatóban levő külföldi tudósítóknak Cornel Bogdan, a román külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője.

Bogdan magához kérette a tudósítókat, hogy közölje velük a Tito jugoszláv köztársasági elnök látogatása alkalmából a sajtó érdekében tett intézkedéseket, majd teljes együttműködéséről biztosította az újságírókat. Ezek után hozzáfűzte: „És csak szóljanak és mondják meg, hogy mi az, amit ezenkívül látni kívánnak romániai tartózkodásuk alatt.”

Richard Kasischke, az AP tudósítója a következőket mondotta: „Ez ragyogó, szeretnék találkozni Ana Paukerrel.” Bogdan ekkor égnek emelte karját és azt mondta: „Ez lehetetlen.”

Arra a kérdésre, hogy miért lehetetlen, Bogdan így válaszolt: „Senkivel sem kíván találkozni.”

Más külföldi tudósítók ekkor megkérdezték, hogy Ana Pauker Bukarestben van-e?” „Nem tudom” – válaszolta Bogdan. „Különben is vannak érdekesebb látnivalók itt, mint Ana Pauker.”

Hát akkor találkozhatunk-e egyes szociáldemokrata és más nem kommunista politikusokkal, akiket hírek szerint szabadon engedtek a börtönből? – kérdezték az újságírók.

Bogdan azt válaszolta, hogy utánanéz a kérdésnek, de hozzáfűzte, hogy erre nincs sok remény, mert az ezeket az ügyeket intéző kormányzati tisztviselők most erősen el vannak foglalva Tito látogatásával.

A hatvanhárom éves Ana Pauker egykor az egész kommunista világ egyik legtekintélyesebb nője volt. Egyes hírek szerint bármikor beszélhetett Sztálinnal. Akkoriban azonban, amikor a Titonak a a Kominformból való kizárásából eredő perek tetőpontjukon voltak, a kommunista párt részéről erősen támadták Ana Paukert, aki 1953-ban már teljesen eltűnt a közéletből.

 

Géczi Róbert

Kép forrása: comunismulinromania.ro