Dezséry Lászlót 1952-ben a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökévé iktatták, országgyűlési képviselő lett, majd az Országos Béketanács főtitkára. Miután 1956 októberében az állami majd az egyházi hatóság is rehabilitálta Ordass püspököt, Dezséry 1956. október 30-án lemondott tisztségéről, és Ordass Lajos átvette a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetését. Ordass Lajos másodszori félreállításakor, 1958. június 24-én néhány órára újra elfoglalta a püspöki tisztséget, majd másodszor is lemondott.

 

II/5-c. alosztály

Szigorúan titkos!

Adta: Virág

Vette: Baji László r. szds.

1958. június 25.

Tárgy: evangélikus egyház

„Virág” jelentése még kezdetleges de megfelelő tartó mellett jó Ü lesz belőle (kézzel írva)

Jelentés

Budapest, 1958. június 30.

„Virág” jelenti

1). A kerületi presbitérium tagjai közül hárman kerestek fel tájékoztatásért és tanácsért. Fónyad Pál lelkész,. Szt. Ivány Ödön Deák téri presbiter és Bogya Géza (felesége által).

Mindhármat tájékoztattam a várható eseményekről, arról ui., hogy az Elnöki Tanács Dezséry László püspök lemondását nem hagyván jóvá, a presbitérium ezt tudomásul veszi, de nagyon valószínű, hogy ugyanazon a gyűlésen Dezséry László véglegesen le fog mondani.

Kértem őket arra, hogy a gyűlésen vegyenek részt, fogadják el az elnöki előterjesztéseket, s ha a kérdés szóba kerül, támogassák azt, hogy Ordass Lajos püspöki nyugdíjat kapjon.

A tájékoztatást és a kérést mindhárman hálásan vették, és megígérték, hogy így fognak cselekedni.

2). Beszélgetést folytattam az egyházközség elnökségével, a felügyelőkkel és a lelkészekkel.

Tájékoztattam őket arról, hogy az Elnöki Tanács döntése már köztudomású és így egyházi törvényeink szerint Ordass Lajos Deák téri lelkészi szolgálata megszűnt. Ezt hivatalosan is tudomásul kell vennie majd, a kerületi presbitérium döntése alapján a gyülekezetnek és a presbitériumnak, de elsősorban az elnökségnek.

A beszélgetés összefoglalása az, hogy azt a tényt engedelmesen és békességgel tudomásul kell vennünk, mindent meg kell tennünk azért, hogy a gyülekezetben ne legyen semmiféle zavar, hanem hitben és szeretetben együtt maradjon. Hogy a presbitériumban milyen előterjesztést kell tenni, azt csak akkor állapíthatjuk meg, ha a tényeket végleges és hivatalos formában megismerjük.

3). Beszélgettem Fekete István lelkésszel arról a kérdésről, hogy Ordass Lajos mit fog tenni. – Feltette azt a kérdést, vajon gondol-e arra, hogy kivándorlási útlevelet kérjen. Azt feleltem, hogy erről nincs tudomásom, sőt azt hiszem tapasztalataim alapján, hogy még ha erre lehetősége is nyílnék, családja miatt, gyermekei és unokái miatt nem élne ezzel a lehetőséggel.

Kérdezte, hogy vajon a nyugdíjazás érinti-e Ordass Lajos világszövetségi tisztségét. Ez én nézetem az, hogy nem érinti, és szeretném azt remélni, hogy a békés és nyugodt helyzet kialakulása után esetleg aktív módon is megteheti azt.

A következő téma, amiről beszélgettünk, az volt, hogy elfogadja-e a teológiai tanárságot, hiszen presbiteri gyűlés után lényegében visszaáll az 1956. október elejei helyzet. Közös nézetünk az volt, hogy megfelelő felkészülés nélkül nagyon nehéz lenne elvállalni ezt a komoly szaktudást igénylő pozíciót.

Elmondtam végül azt, hogy szóba került Ordass Lajos Deák téri lelkészsége is, de nem adott igenlő választ, s én azt hiszem, hogy ezt reám nézve tette. Abban az esetben ugyanis, ha Ő idejönne, nekem le kellene mondanom, hiszen két rendes lelkészt és egy másodlelkészt igazán nem bírhatna el a gyülekezet.

4). A kerületi presbitérium után Süle Károly lelkésszel beszéltem, s tőle tudom vázlatosan a gyűlés lefolyását.

Az elnökség bejelentette az Elnöki Tanács döntését, azt a presbitérium tudomásul vette. Utána behívták Dezséry László püspököt, aki hosszú beszédet mondott kielemezve az elmúlt idő eseményeit, s beszéde végén arra való hivatkozással, hogy békesség legyen az egyházban, lemondott.

A püspökválasztásig Koren Emil vette át, mint a püspök helyettes, a kerület vezetését. Szóba került Ordass Lajos nyugdíja is, s a presbitérium ebben az ügyben felterjesztést tesz.

Végül az is szóba került, hogy a miniszteri biztost visszahívják, és hogy a kongrua-csökkentés összegét a lelkészek június első felében megkapják.

 

Géczi Róbert

Kép forrása: Evangélikus Élet