Webrádió/MTI, 2016. február 23.

Kiállításokkal, film­ve­tí­té­sek­kel, meg­em­lé­ke­zé­sek­kel és kon­fe­ren­ci­á­val foly­ta­tó­dik a Szovjetunióba hur­colt po­li­ti­kai fog­lyok és kény­szer­mun­ká­sok ta­valy kez­dő­dött em­lék­éve - kö­zöl­te Kovács Emőke, a Gulág Programiroda szak­mai ve­ze­tő­je ked­den Budapesten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. (...)

Kovács Emőke el­mond­ta, feb­ru­ár 25-e a kom­mu­niz­mus ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ja, de a meg­em­lé­ke­zé­sek már 24-én el­kez­dőd­nek Budapesten. Délelőtt a Honvéd té­ren, a Gulág ál­do­za­ta­i­nak em­lék­kö­vé­nél Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium par­la­men­ti ál­lam­tit­ká­ra és Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fő­igaz­ga­tó­ja mond be­szé­det, majd dél­után a Nyugati pá­lya­ud­va­ron meg­nyit­ják a Lágerjárat cí­mű uta­zó va­gon­ki­ál­lí­tást a mál­en­kij ro­bot­ra el­hur­col­tak em­lé­ké­re, va­la­mint a Barakkba zár­va - élet­re ítél­ve cí­mű ki­ál­lí­tást a Fővám té­ren, amely 800 ezer kény­szer­mun­ká­ra hur­colt ma­gyar­nak ál­lít em­lé­ket.  (...)

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet fő­igaz­ga­tó­ja el­mond­ta, feb­ru­ár 25-26-án az in­té­zet szer­ve­zé­sé­ben Kárpát-medencei tra­gé­di­á­ink cím­mel ren­dez­nek kon­fe­ren­ci­át a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. 

Március 3-ától foly­ta­tód­nak a Gulág film­es­tek a Tabán mo­zi­ban, ahol el­ső­sor­ban Sára Sándor film­je­it ve­tí­tik. A ve­tí­té­sek előtt és után tör­té­né­szek­kel le­het be­szél­get­ni a té­má­ban. A ve­tí­tett fil­mek DVD ki­adá­sát is ter­ve­zik, mint­egy há­rom­ezer ma­gyar és 2500 ha­tá­ron tú­li is­ko­lá­ba sze­ret­né­nek film­cso­ma­go­kat el­jut­tat­ni, il­let­ve Kaposváron, Miskolcon és Hódmezővásárhelyen is ren­dez­nek film­ve­tí­té­se­ket - fűz­te hoz­zá.

tovább a weboldalra
archivált PDF